ویدئو آموزشی نحوه طراحی آزمون (ویژه اساتید )

برای باز کردن منبع روی http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/PDGG7flBTZPDnsB کلیک کنید.