11

نام کاربری و رمز عبور سامانه  به شرح زیر می باشد:
نام کاربری = شماره دانشجویی
رمز عبور = رمز اینترنت یا ایمیل
دانشجویانی که نمی توانند با مشخصات فوق وارد سامانه شوند.، لطفا رمز عبور پرتال دانشجویی خود را بر اساس فرمت اعلام شده  که ترکیبی از حروف انگلیسی بزرگ ، کوچک ،نقطه و عدد  به صورت غیر متوالی باشد ،تغییر دهند.
(توجه:جهت تغییر رمز لازم است اطلاعات شخصی در پرتال دانشجویی تکمیل باشد)

 

88


درصورت عدم امکان برقراری تماس با کارشناسان، می توانید مشکلات خود رااز طریق لینک زیرمطرح و پیگیری نمایید.                                 

           12

 

              دروس ارایه شده